‘Wat kunnen we nu het beste doen om dit lek gedicht te krijgen?’

‘We konden onze ogen niet geloven. Onze spaarcenten!’ (foto: Lezerzzz).

25-04-2017 | Mr. Eef Ong – In alle vrijheid genieten van de natuur en een prachtig uitzicht. Bij een beetje goed weer gaan consumenten die over een eigen boot beschikken, graag het water op. Maar wat als je veel geld hebt uitgegeven en meteen na de aankoop al met problemen te maken krijgt? En de handelaar niet thuis geeft?

Dit keer een probleem met een stoere motorboot waar een echtpaar uit Amsterdam veel plezier mee hoopte te gaan beleven. Totdat zij beiden op een ochtend in de gracht keken. ‘We konden onze ogen niet geloven. Onze spaarcenten! De boot lag voor een flink deel in het water. Een groot gat in de bodem zorgde voor een heleboel ellende. We hadden onze aanwinst een paar dagen geleden gekocht bij een handelaar. Omdat het een tweedehands betrof, zei hij dat we daarom geen garantie zouden krijgen. Nu is gebleken dat de bodem lek is. De handelaar wil van niets weten en vindt dat de kosten voor onze rekening zijn. Enerzijds omdat we geen garantie hebben en anderzijds omdat hij aangeeft dat het lek door ons toedoen is veroorzaakt. We zouden ergens overheen gevaren zijn waardoor de bodem werd beschadigd. Maar we kunnen ons dat niet herinneren en we denken dat de bodem voor de aankoop al in een dusdanig slechte staat was. Los daarvan is het motorische gedeelte ook kapot geraakt omdat deze in het water heeft gelegen. Wat kunnen we nu het beste doen om dit lek gedicht te krijgen?

Het antwoord van mr. Eef Ong

‘Het zal je maar gebeuren. Je koopt een boot, maar binnen een aantal dagen ligt ie al op de bodem van de gracht. Hoe zit dit juridisch en wat zijn de mogelijkheden? Deze vragen hebben betrekking op het leerstuk non-conformiteit bij consumentenkoop. Ik zal dit hieronder nader uitwerken.

Een zogenaamde consumentenkoop? Allereerst is van belang om te bepalen of er sprake is van een zogenaamde consumentenkoop. Hiervan is sprake als de koop is gesloten door een particulier met een bedrijfsmatige verkoper. Dat is van belang voor de bewijspositie en de te vorderen maatregelen, waarover hieronder meer. Een handelaar kan aangemerkt worden als een bedrijfsmatige verkoper, het echtpaar uit Amsterdam als particulieren. Derhalve kan er gesteld worden dat er sprake is van consumentenkoop.

Non-conformiteit Nu de boot gebrekkig is, kan er sprake zijn van ‘non-conformiteit’ (artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek). Dit begrip wil volgens de wet zeggen dat de afgeleverde zaak (de boot) niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. De wet stelt verder dat de koper mag verwachten dat de afgeleverde zaak normaal gebruikt kan worden. Dat er sprake is van een tweedehandse boot en dat de handelaar de boot verkocht zonder garantie, maakt niet dat op de handelaar niet de (basis)verplichting rustte om te verkopen en te leveren datgene wat de kopers op grond van de koopovereenkomst mochten verwachten. Dit geldt uiteraard niet als er bijzonder gebruik overeengekomen is.

Een koper kan zich hierop overigens ook niet beroepen als hij te weinig onderzoek heeft gedaan. Het feit echter dat de handelaar iedere garantie uitsloot kan maken dat de kopers hadden behoren te twijfelen aan de kwaliteit van de boot. Deze omstandigheden kunnen met zich meebrengen dat de kopers bij het sluiten van de koop wisten of behoorden te weten dat zij te maken hadden met een handelaar die heel nadrukkelijk ieder risico dat hij zou kunnen worden aangesproken als de boot gebrekkig was, wilde uitsluiten. Dit kan een onderzoekplicht voor hen in het leven roepen. Op de handelaar als verkoper rust echter ook een mededelingsplicht. Van hem mag verwacht worden dat hij mededelingen doet over bepaalde, hem redelijkerwijs bekende gebreken aan de boot.

Bewijspositie De koper heeft de bewijsopdracht om aan te tonen dat er sprake is van non-conformiteit. In dat verband merk ik op dat in artikel 7:18 van het Burgerlijk Wetboek staat dat bij een consumentenkoop wordt vermoed dat er sprake is van non-conformiteit als het gebrek zich binnen zes maanden openbaart. In onderhavig geval was de boot slechts een paar dagen in gebruik door het echtpaar toen het gebrek zich openbaarde. Dit brengt met zich mee dat de bewijsopdracht bij de verkoper ligt. De verkoper zal dus moeten bewijzen dat hij een deugdelijke boot heeft geleverd. Kan de verkoper bewijzen dat de boot deugdelijk was ten tijde van de verkoop en de boot gebrekkig is geraakt door het eigen handelen van het echtpaar, dan is er dus geen sprake van non-conformiteit.

Mogelijkheden bij non-conformiteit De wet biedt bij non-conformiteit een aantal mogelijkheden (artikel 7:21 van het Burgerlijk Wetboek). Niet uitputtend bedoeld, wijs ik op de meest voorkomende acties.

Herstel Mits hieraan redelijkerwijs kan worden voldaan. De vraag of de verkoper hier redelijkerwijs aan kan voldoen, wordt bij een consumentenkoop niet alleen bepaald door de feitelijke mogelijkheid van herstel, maar ook door de vraag of herstel in bedrijfseconomisch opzicht van de verkoper gevraagd kan worden. De herstelkosten moeten in redelijke verhouding staan tot de waarde van de zaak.

Vervanging Hiervoor is vereist dat de gebreken aan de vervanging rechtvaardigen. Met andere woorden: bij te geringe gebreken is vervanging niet geoorloofd. Daarnaast moet het echtpaar zorgvuldig zijn omgegaan met het gekochte.

Ontbinding van de koopovereenkomst Hiervoor is vereist dat herstel en vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan worden, dan wel de verkoper niet tijdig hersteld, vervangen of het ontbrekende geleverd heeft. Bovendien moet het niet zo zijn dat het gebrek te gering is om algehele ontbinding te rechtvaardigen.

Prijsvermindering Hiervoor geldt hetzelfde als hiervoor bij ontbinding is opgemerkt. Het verschil is dat de koopovereenkomst in stand blijft, maar de prijs verminderd wordt in evenredigheid met de mate van afwijking.

Tijdig klagen Overigens is het wel zo dat in alle gevallen tijdig geklaagd moet zijn (artikel 7: 23 van het Burgerlijk Wetboek). Dat betekent dat de koper na ontdekking van het gebrek snel moet klagen, waarbij ook een rol speelt of de koper het gebrek eerder had behoren te ontdekken. Bij een consumentenkoop stelt de wet dat een klacht binnen twee maanden na ontdekking snel genoeg is.

Advies Gezien bovenstaande kan er sprake zijn van non-conformiteit. De boot is immers binnen een aantal dagen naar de bodem van de gracht gezonken. De schoen kan echter wringen bij de onderzoeksplicht van het echtpaar. Gelet op het feit dat de boot werd verkocht zonder garantie, kan maken dat het echtpaar extra had moeten (laten) onderzoeken wat zij precies kochten. Ervan uitgaande dat de onderzoeksplicht door het echtpaar niet geschonden is, zal het echtpaar tijdig moeten klagen bij de handelaar over de lekkage. Zij zullen de handelaar in gebreke moeten stellen en hem nog een redelijke termijn moeten geven om de overeenkomst deugdelijk na te komen middels herstel van de lekkage en het motorblok of vervanging van de gehele boot. Doet de handelaar dit niet, dan heeft het echtpaar het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit wil zeggen dat het echtpaar de boot terug geeft en de handelaar het aankoopbedrag terug stort aan het echtpaar. Indien de handelaar niet tot betaling overgaat, dan zal het echtpaar haar geld middels een gerechtelijke procedure kunnen verhalen.’

Mr. Eef Ong van Claassen Advocaten gaat voor Lezerzzz regelmatig in op zaken die in de vrije tijd zomaar zouden kunnen gebeuren. Loop je aan tegen juridische vragen en/of problemen? Dit kantoor staat je graag bij. Kijk voor meer informatie op de website www.claassenadvocaten.nl of neem op werkdagen tijdens kantooruren contact op, telefoon 040-2448970. De personages en gebeurtenissen in dit artikel zijn fictief. Elke overeenkomst met wel of niet bestaande personen en/of situaties, berust op louter toeval.